Месец: април 2016

Fireter @ WakeЪп! 2016

Fireter ще ви накара да се почувствате част от свят, изтъкан от красотата на огъня, светлината, сенките и тяхната възможност за безкрайни превъплъщения в различни лица, форми и състояния WakeЪп! България 2016 / WakeUp! Fest  

Nestinari @ WakeUp! 2016

Fire dancing is one of the oldest Bulgarian traditions, which in the past was practiced in Aegean Thrace, and today is preserved only in a few villages in Strandja Mountain – Bulgari, Kosti, Brodilovo. According to some researchers ritual roots lie in pagan past of this land and derived from the cult of the sun […]

Нестинари @ WakeЪп! 2016

Един от най-древните български обичаи е нестинарството. В миналото е бил практикуван и в Беломорска Тракия, а днес е запазен само в няколко села в планината Странджа – Българи, Кости, Бродилово. Според някои изследователи корените на ритуала се крият в езическото минало на тези земи и произхождат от култа към Слънцето при траките. Танцът с […]

BALKAN kHANs @ WakeЪп! 2016

BALKAN kHANs е нестандартен проект обединяващ разликите в културата на поколения, произход и етнос по българските земи WakeЪп! България 2016 / WakeUp! Fest 7-10 JULY.

Към началото