Месец: май 2016

Aylyak Cycling @ WakeUp! 2016

For the second year boys Aylyak Cycling will present a program of WakeUp! Bulgaria. It will again be organized bicycle route that will be suitable for both beginners and more advanced. The route will have a length of about 7 km. and 250 m. displacement (with an option to extend mood of the group). Conditions […]

Body, Mind & Soul Training @ WakeЪп! 2016

Целта на организацията BMST е популяризиране на най-ценните и доказани хилядолетни достижения за човешко развитие в пет основни насоки – Йога, Бойни изкуства, Лечебни методи, Логически игри и Изкуства. Тези пет клона биват разширени и обогатени до 25, от които някои ще бъдат представени на тазгодишния фестивал WakeЪп! 2016, а именно Винг Чун Кунг Фу, […]

Петър Петров @ WakeЪп! 2016

“Духовните ни водачи” – лекцията ще бъде предстaвена на фестивала WakeЪп! България от Петър Петров. Сигурен съм, че всеки от вас е усещал едно тайно „присъствие“, едно усещане за подкрепа е най-трудните моменти от живоота ни…е, аз наричам тези същесвта „Духовни водачи“. В стоитците случаи в които съм срещал хората с тези същесвта, те за […]

Айляк Cycling @ WakeЪп! 2016

За втора поредна година момчетата от Айляк Cycling ще присъстват в програма на WakeЪп! България. Отново ще бъде организиран вело маршрут, който ще бъде подходящ както за начинаещи, така и за по-напреднали. Маршрутът ще бъде с дължина около 7 км. и 250 м. денивелация (с възможност да удължаване според настроението на групата). Условията да участвате […]

Art Foundation X @ WakeUp! 2016

Art Foundation X will present a workshop on wool. This is a craft from which can be made paintings, clothing and other items. Workshop wave fascinated children and adults and is an attractive pastime of many colors, water, soapsuds and laughter. In the workshop of the festival will be able to monitor and use different […]

Aрт фондация Екс @ WakeЪп! 2016

Aрт фондация Екс ще представи работилница по плъстене на вълна. Това е занаят, от който могат да се правят картини, дрехи и други артикули. Плъстенето на вълна увлича деца и възрастни и е атрактивно занимание с много цветове, вода, сапунена пяна и смях. В работилницата на фестивала ще могат да се наблюдават и използват различни […]

Umnicheta @ WakeUp! 2016

About us: Center for Early Development „Umnicheta“ is a training center that offers, besides standard courses unconventional training methods (method of Dr. Lozanov, Maria Montessori, Glenn Doman) for the earliest period of development, assisting the building of self-esteem, confidence , the transition from dependence to independence and the birth of interest in learning. With respect […]

Умничета @ WakeЪп! 2016

За нас: Център за ранно развитие „Умничета“ е обучителен център, който предлага, освен стандартните курсове, нетрадиционни обучителни методи (Методът на д-р Лозанов, на Мария Монтесори, Глен Доман) за най-ранния период на развитие, подпомагащи изграждането на самоуважение, увереност, преминаването от зависимост към независимост и раждането на интереса към ученето. С уважение и благодарност към природата – […]

Наука за деца @ WakeЪп! 2016

Ние сме хора, работещи в областта на природните науки знаем, че науката е навсякъде около нас, тя ни отваря врати към най-различни познания и трябва да се обикне във възможно най-ранна възраст. Децата имат нужда от научни знания, за да разбират: 1. Какви процеси протичат в телата ни? 2. Как се приготвя храната ни и […]

Science for Kids @ WakeUp! 2016

We are people working in the field of natural sciences and we know that science is all around us. It’s like opened doors to all sorts of knowledge and must start like it in the earliest possible age. Children need scientific knowledge to understand: 1. What processes are in our bodies? 2. How to prepare […]

Към началото